Home  >  About  >  The Judges

Wu Qingwu

  吴清武,海口海事法院三沙法庭庭长、四级高级法官,大学学历,法学学士,1993年参加工作,1996年到海口海事法院工作。


copyright © 2020 Hainan High People's Court

Qiong ICP 05002153